Hotelska kuća 2013

Poziv zainteresovanim autorima za saradnju i učešće na IX Međunarodnom naučno stručnom skupu Hotelska kuća 2013

Udruženje hotelsko ugostiteljske privrede Srbije – HORES od 1995. godine organizuje naučno stručni simpozijum „HOTELSKA KUĆA“. Ove, kao i 2011. godine HORES će, u saradnji sa Fakultetom za hotelijerski i turistički menadžment Univerziteta Singidunum, Visokom hotelijerskom i Visokom turističkom školom strukovnih studija iz Beograda, organizovati IX po redu Međunarodni naučno stručni skup „HOTELSKA KUĆA“.

Pokrovitelj svih dosadašnjih skupova, koji se održavaju svake druge godine, kao i narednog biće Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo finansija i privrede. Želja nam je da se i na ovom skupu pojave eminentni naučni radnici i ugledni privrednici iz zemlje i regiona, koji će svojim prisustvom učiniti skup sadržajnim i kvalitetnijim, što će doprineti afirmaciji ove delatnosti. Za ovaj, kao i prethodne skupove biće objavljen tematski zbornik naučnih i stručnih radova od međunarodnog značaja. Planiramo da skup održimo u prvoj polovini novembra 2013. godine.

O mestu i tačnom terminu ćemo vas nakandno obavestiti.

TEMA NAREDNOG SKUPA JE: UTICAJ GLOBALNIH TURISTIČKIH TOKOVA NA KVALITET HOTELSKOG POSLOVANJA

Podteme

 • Kvalitet kao osnova hotelskog poslovanja
 • Uticaj ekonomske krize i drugih rizika na hotelsko poslovanje
 • Inovacije i uštede – neminovnost poslovanja u hotelskoj industriji
 • Primena alternativnih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti
 • Uticaj informaciono - komunikacionih tehnologija na kvalitet hotelskog poslovanja
 • Formiranje regionalnog brenda kao odgovor na globalne tokove (konkurentnost)

Uputstvo za pripremu teksta

 • Autori se mole da radove predaju u elektronskom obliku na srpskom jeziku (lektorisani) sa izvodom - abstractom na srpskom i engleskom jeziku, ključnim rečima (ne više od pet), uvodom, sadržajem, predlogom zaključaka i spiskom literature na E-mail hores@eunet.rs.
 • Naziv rada treba da bude na srpskom i engleskom jeziku.
 • Tekst rada pripremiti u Microsoft Word za Windows, font Times New Roman, vel. slova 12 pt.
 • Broj slovnih mesta (sa razmacima) ne sme biti više od 20 000 znakova.
 • Dimenzije strane: širina 12,5cm, visina 18,5cm, papir formata A - 4.

Prijavljeni rad treba da bude originalan (da nije nigde ranije objavljivan) i napisan uz poštovanje metodologije naučnog rada. Prispeli radovi se anonimno recenziraju od strane nezavisnih recenzenta. Radovi koji odgovaraju temi po sadržaju i kvalitetu biće objavljeni u Zborniku radova, koji će biti dostavljen svim subjektima hotelsko ugostiteljske privrede regiona. Registrovani učesnici Simpozijuma će dobiti po jedan primerak zbornika sa radovima učesnika

Svaki učesnik će imati do 10 minuta za usmenu prezentaciju rada. Poželjno je koristiti Power Point prezentaciju.

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:

 • NAJAVA UČEŠĆA 10. juli 2013
 • PREDAJA APSTRAKTA 10. septembar 2013
 • PREDAJA RADOVA 01. oktobar 2013
 • OBAVEŠTENJE O PRIHVATANJU RADOVA 15. oktobar 2013

Kontakt osoba Dr Georgi Genov, 063/208195, Dragana Bosnić, 060/3037303
Kontakt telefoni: +381 11 2642341, +381 11 3612538. E - mail: hores@eunet.rs

Međunarodni naučni odbor

 1. Dr Slobodan Unković, emeritus, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum, predsednik
 2. Dr Goran Petković, državni sekretar za turizam, Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije
 3. Dr Krunoslav Čačić, redovni profesor, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum
 4. Dr Jovan Popesku, redovni profesor, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum
 5. Dr Slobodan Čerović, redovni profesor , Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum, Beograd
 6. Dr Bojan Zečević, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 7. Dr Rade Ratković, redovni profesor, Budva
 8. Dr Sanja Vlahović, redovni profesor, Bar
 9. Dr Renata Pindžo, docent, Univerzitet Singidunum
 10. Dr Đorđe Čomić, redovni profesor PMF, Novi Sad i Visoka hotelijerska škola, Beograd
 11. Dr Stanko Stanic, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Banja Luka
 12. Dr Lenko Uravić, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Pula
 13. Dr Dragoljub Barjaktarović, vanredni profesor, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum
 14. Dr. Milan Skakun, Visoka turistička škola, Beograd
 15. Dr Slavko Vićić, Visoka hotelijerska škola, Beograd
 16. Dr Georgi Genov, Visoka turistička škola, Beograd
 17. Dr Branko Miljević, Kanada
 18. Dr Dušan Regodić, redovni profesor, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska
 19. Miran Čurin, HIT HOLIDAYS doo, Slovenija
 20. Tomislav Momirović, predsednik Skupštine HORES-a
 21. Aleksandar Vasilijević, predsednik Upravnog odbora HORES-a
 22. Dončo Tanevski, Član Borda IH & RA, predsednik asocijacije hotelijera Makedonije
 23. Blagoy Ragin, predsednik asocijacije hotelijera Bugarske
 24. Amir Hadžić, predsednik asocijacije hotelijera i restoratera BIH

Cilj naučno - stručnog skupa je povezivanje stručnjaka i istraživača iz privrede, istraživačkih ustanova, obrazovno - naučnih ustanova i nadležnih državnih institucija, radi razmene rezultata i iskustava iz teorijskih i praktičnih istraživanja. Skup treba da bude mesto za razmatranje aktuelnih potreba, mogućnosti i problema u uspostavljanju, funkcionisanju i daljem razvoju integrisanog sistema menadžmenta. Pored toga, prezentovanjem naučnih, stručnih i praktičnih dostignuća očekuje se unapređenje osnova za povezivanje visokog obrazovanja i profesionalnog rada.

S poštovanjem,
Beograd, 27. 05 . 2013. god
Za Programski odbor Za HORES
Prof. dr Dragan Barjaktarović,

PROJEKTI U REALIZACIJI

REKLAMNI PROSTOR

Kontakt Info

HORES, Dobrinjska 11, 11000 Beograd, Srbija
Telefon/faks: (+381) 11/2642-341 , 3612-538
Direktor: geori.genov@gmail.com
Office: office@hores.rs