Održivost - Sustainability - SR | EN


POSVEĆENOST ČLANOVA
POSLOVNOG UDRUŽENJA HOTELSKO UGOSTITELJSKE PRIVREDE SRBIJE - HORES
OPŠTEM ETIČKOM KODEKSU U TURIZMU

''UNWTO se rukovodi uverenjem da turizam može dati značajan doprinos ljudskim životima i celokupnoj planeti. Ovo ubeđenje predstavlja centralnu tačku Opšteg etičkog kodeksa u turizmu, kao putokaza za dalji razvoj turizma. Pozivam sve da pročitaju, šire i usvajaju Kodeks za dobrobit turista, organizatora putovanja, zemalja domaćina i njihovih okruženja širom sveta''- Taleb Rifai, generalni sekretar Svetske turističke organizacije (UNWTO).


Opšti etički kodeks u turizmu,kao osnovni referentni okvir za odgovorni i održivi razvoj turizma, predstavlja sveobuhvatan setprincipakojima se rukovodeglavni učesnici u turizmu. Usmeren je podjednako na organe vlasti, privatni sektor, lokalne zajednice i turiste, i ima za cilj da doprinese da se maksimalno uvećaju koristi od turizma uz umanjenjemogućihnegativnih efekata na životnu sredinu, kulturnu baštinu i društva širom sveta.


Kodeks je usvojen 1999.godine od strane Generalne skupštine Svetske turističke organizacije (UNWTO), a dve godine kasnije je posebno priznat od strane Ujedinjenih nacija, što je ohrabriloUNWTO da zagovara efektivnosprovođenjeprincipa Kodeksa. Iako nije pravno obavezujući, Kodeks ima mehanizam implementacije na dobrovoljnoj osnovi kroz priznavanje uloge Svetskog komiteta za etiku u turizmu,kao nezavisnog i nepristrasnog organa,kome se zainteresovane strane mogu obratiti kada je reč o primeni i tumačenju ovog dokumenta.


Deset principa Kodeksa obuhvataju ekonomske, društvene, kulturne i ekološke komponente turizma: od njegovog doprinosa uzajamnom poštovanju i razumevanju između naroda i društava do turizma kao sredstvaindividualnog i kolektivnog ispunjenja,faktora održivog razvoja,korisnika kulturne baštine čovečanstva koji doprinosi njenom unapređenju ikorisne delatnostiza zemlje i društva domaćine,kao i obaveze učesnika u razvoju turizma, pravo na turizam, sloboduturističkih kretanja iprava radnika i preduzetnika u turističkoj privredi.


Kompletan tekst Opšteg etičkog kodeksa u turizmu nalazi se na sledećoj stranici: http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/serbia.pdf


OPŠTI ETIČKI KODEKS U TURIZMU I KORPORATIVNA DRUŠTVENA
ODGOVORNOST ČLANOVA HORES-A


Članovi HORES-a su posebno posvećeni sledećim odredbama Opšteg etičkog kodeksa u turizmu koje se prevashodno tiču privatnog sektora i korporativne društveneodgovornosti:


Kao sredstvo individualnog i kolektivnog ispunjenja, turizam bi trebalo da promoviše uzajamnu toleranciju, rodnu ravnopravnost i ljudska prava, kao i da se zalaže za borbu protiv eksploatacije ljudskih bića u bilo kojoj formi, naročito dece.


Neophodno je da svi učesnici u turizmu čuvaju prirodnu sredinu, u cilju dostizanja održivog privrednog rasta, usklađenog sa pravičnim zadovoljavanjem potreba sadašnjih i budućih generacija. Turističke aktivnosti i infrastruktura trebalo bi da budu tako osmišljenida štite prirodnu baštinu, čuvaju resurse i izbegnu stvaranje otpada. Najbolje bi bilo da se ključni učesnici u turizmu, a naročito stručnjaci u ovoj oblasti, slože oko uvođenja organičenja ili zabrana svojih aktivnosti kada se one sprovode u posebno osetljivim područjima prirode.


Planiranje i poslovanje smeštajnih objekata i destinacija trebalo bi da integriše lokalno stanovništvo u ekonomiju i socijalni milje destinacije, dajući prednost lokalnoj radnoj snazi uvek kada je stepen potrebnih kvalifikacija isti. Investitori i stručnjaci uoblasti turizma i investitori morajuda izrade studije o uticaju svojih razvojnih projekata na okruženjeda objavljuju transparentne informacije o svojim budućim programima injihovim mogućim posledicama i da razvijaju dijalogsa zainteresovanim stanovništvom.


HORES se zalaže za donošenje sistemskih mera koje bi učinile hotelijersku i restoratersku industriju Srbije konkurentnom. PU Hores ima obavezu da usvoji standarde za kategorizaciju restorana, njeno sprovođenje kod svojih članica, kao i način sticanja i promene kategorije restorana. Članice HORES-a pristupiće uvođenju ekoloških standarda i energetskoj efikasnosti u hotelima.


U svetu je prisutan trend pomeranja, ka sistemima obuke koji su zasnovani na razvoju kompetencija, jer je to model koji pokreće i vodi tražnja (a ne ponuda) za kompetencijama. Poseban akcenat staviće se na obuci zaposlenih kao i nezaposlenih lica. AKADEMIJA HORES će sprovoditi program obuke za ugostiteljska zanimanja koji je zasnovan na razvoju kompetencija, u praksi, najviše će koristiti standarde kompetencija. Sistem zasnovan na kompetencijama fokusiran je na potrebe onih koji razvijaju ili unapređuju svoja znanja, veštine i stavove.


Stručnjaci u oblasti turizma imaju obavezu da obezbede turistima objektivne i istinite informacije o destinacijama i o uslovima putovanja, smeštaja i boravka. Neophodno je da u saradnji sa javnim sektorom vode računa o bezbednostii sigurnosti svojih klijenata, da obezbede postojanje neophodnih mehanizama za repatrijaciju turista (u slučaju bankrotstva turističkih preduzeća), kroz delovanje odgovarajućih sistema osiguranja i pomoći, kao i da isplate pravičnu naknadu u slučaju nemogućnosti ispunjenja ugovorenih obaveza. Doprinos kulturnom i duhovnom zadovoljenju turista i omogućavanje slobodnog ispovedanja njihovih religija je podjednako značajno.


Multinacionalne turističke kompanije ne smeju da iskorišćavaju svoju dominantnu poziciju u destinacijama, niti da na veštački način uvodekulturne idruštvene modeleu lokalne zajednice.U zamenu za slobodu da investirajuiposluju, one bi trebalo da učestvuju u lokalnom razvoju, izbegavajući prekomernu repatrijaciju svojih profita ili podsticanje uvoza.Fundamentalna prava zaposlenih i samozaposlenih radnika moraju biti zagarantovana. Pored toga, s obzirom da partnerstvo i odnosi između preduzeća emitivnih zemalja i zemalja domaćina doprinose održivom razvoju turizma, ove veze garantuju izraz podrške.


Članovi HORES-a se obavezuju da će uvek nastojati da se dosledno pridržavaju principa Opšteg etičkog kodeksa Svetske turističke organizacije (UNWTO) i da će obaveštavati Svetski odbor za etiku u turizmu o merama preduzetim u cilju promovisanja i sprovođenjadatih principa.


Beograd, maj 2016. godine.


Predsednik skupštine: Predednik UO:Direktor:
Toma MomirovićAleksandar Vasiljijevićdr Georgi Genov