Pristupačnost – Turizam za sve

Pristupačnost i uključenost u ugostiteljstvo

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom predstavlja korak ka ravnopravnom učešću osoba sa invaliditetom u turističkom kretanju Srbije. Vlada Republike Srbije nastoji, između ostalog, da svi građani ravnopravno učestvuju u turističkom kretanju, odnosno da svako ima pravo na putovanje, bez prepreka, u lancu turističkih usluga.

Turizam bez prepreka, odnosno turizam za sve, takođe, jedan je od retkih segmenata sa rastom i velikim ekonomskim potencijalom u Srbiji. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO, 2023), procenjuje se da 1,3 milijarde ljudi – oko 16% svetske populacije – trenutno ima značajan invaliditet. Pristupačnost u turizmu je neophodna za oko 10% stanovništva, korisna je za 40% i udobna 100% za sve. Demografski razvoj, koji sa sobom nosi značajan porast broja starijih osoba, a time i sve veći broj ljudi smanjene pokretljivosti i aktivnosti, naglašava prioritetno rešavanje ovog pitanja.

Zato se u Srbiji turizam mora, bez prepreka, razvijati za sve. Cilj HORES-a je da se postave standardi za novu slobodu kretanja, mobilnost, nesmetan kvalitet boravka i najviši nivo usluge za sve (uključujući starije građane, osobe sa invaliditetom, kao i osobe sa privremenim posledicama nezgode).

Pristupačnost nije samo preduslov za samoodlučan život, i odmor bez stresa za osobe sa invaliditetom, već i za druge grupe ljudi sa ograničenom pokretljivošću, kao što su roditelji sa decom, ljudi koji su povređeni u nesreći ili stariji građani, takođe imaju koristi od mera pristupa.

Pristup turističkim objektima, proizvodima i uslugama za sve treba da bude centralni deo svake odgovorne i održive turističke politike. Pristupačnost se ne odnosi samo na ljudska prava. To je poslovna prilika za destinacije, hotele, restorane, druge pružaoce turističko-ugostiteljskih usluga, i druge turističke objekte i atrakcije, da prihvate sve posetioce i povećavaju svoje prihode.

HORES procenjuje da će se tražnja za pristupačnim turizmom značajno povećavati u narednih nekoliko godina zbog sve većeg udela starijih ljudi u populaciji, i sve veće spremnosti i želje starijih da putuju. Što se tiče putnika sa invaliditetom, istraživanja HORES-a pokazuju da postoji tražnja, koja se u ovom trenutku ne može zadovoljiti: veliki deo ove ciljne grupe bi putovao češće i trošio više novca na odmor, ako bi bilo je prikladnijih ponuda za njih. Ovo takođe čini jasnim sve veći ekonomski značaj turizma bez barijera, odnosno turizma za sve.

Jedan mali broj pružaoca usluga u turizmu su već kreirali ponude poslednjih godina, ali je to nedovoljno. I u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, kompanije su se sve više prilagođavale grupi gostiju sa poteškoćama u kretanju, i posebno reklamirali ovu ciljnu grupu. Važno je, međutim, da ponude za hranu, piće i smeštaj bez barijera ne budu same. Ako planirate ponudu bez barijera, morate paziti na ceo turistički lanac, od informacija i rezervacija, do dolaska i odlaska, do rekreativne, sportske i kulturne ponude. Sve više turističkih destinacija morale bi da preduzmu korake u ovom pravcu.

Šta to znači za članice HORES-a?

– HORES vodi intenzivan dijalog sa predstavnicima gostiju sa invaliditetom;
– industrija je upoznata i informisana o ovoj temi;
– pravni okvir za izgradnju i licenciranje restorana mora se uzeti u obzir prilikom savetovanja o započinjanju poslovanja i otvaranju preduzeća;
– kompanije moraju biti informisane o mogućnostima finansiranja i marketinga za ponude bez prepreka;
– kod izgradnje novih ugostiteljskih objekata i konverzija, arhitekte se moraju posebno angažovati o mogućnostima dizajna bez barijera. Naknadna konverzija uzrokuje znatno veće troškove nego uzimanje ovih aspekata u obzir u fazi planiranja;
– hotelijeri i restorateri u regionima i gradovima zainteresovanim za turizam moraju da formiraju lokalne mreže kako bi razvili atraktivne destinacije za osobe sa invaliditetom i starije goste, i
– klasifikacija hotela Srbije mora da uzima veći obzir u vezi sa kriterijumima pristupačnosti.

Projekat: Putovanje za sve

HORES će aktivno raditi na pokretanju inicijative za realizaciji projekata „Putovanje za sve“. Ovo je projekat koji će HORES realizovati po ugledu na DEHOGU – Savezno nemačko udruženje hotelijera i Nemačkog seminara za turizam (DSFT) Berlin.

U prvoj fazi, od 2023. do 2025. godine, biće razvijeni standardi kvaliteta za ceo lanac putovanja, na osnovu HORES-ovog ciljnog sporazuma. Pored toga, biće osmišljeni i sprovedeni kursevi obuke licem u lice i onlajn, a biće obučeni i geodeti.

U nastavku projekta, od 2025. do 2027. godine, ovaj sistem će biti uveden i dalje razvijen u regionima Srbije, a posebno će biti stavljena na internetu baza podataka.

Treća faza projekta, od 2027 do 2029, biće posebno posvećena komunikaciji. Planiramo da „Putovanje za sve” bude uvedeno u svim okruzima Srbije, a takođe, planiramo da više od 500 turističkih preduzeća i 18 prioritetnih turističkih destinacija sertifikujemo.

PU HORES