18/01/2024

Raspisan Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS“, broj 12/22).

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima: privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma; preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma; poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16 i, 67/21 – dr. zakon i 114/21).

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro pravna lica je 500.000 dinara, a za ostala privredna društva  je 2.000.000 dinara. Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za “green field“ investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar, a krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar tekuće godine.

Više informacija dostupno je na sajtu Ministarstva turizma i omladine.


Pročitajte i ostale VESTI.